จากระบบดั้งเดิมของการแลกเปลี่ยนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (Direct Barter) เช่น ข้าวมาแลกกับปลา หรือสินค้าต่างๆ แลกกับสื่อโฆษณาโดยตรง ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีมาผสมผสาน ซึ่ง bematch มีหน้าที่รวบรวมสินค้าและบริการต่างๆเข้ามาอยู่รวมกัน โดย bematch จะเป็นตัวกลางของการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสมาชิก มีหน้าที่ในการจัดการ เก็บบันทึก รวบรวมและสรุปข้อมูลการแลกเปลี่ยนสินค้าของสมาชิกทั้งหมด เพื่อให้สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนได้สะดวกสบาย ทันสมัยและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น